پروژه ها

مجتمع محترم صنعتی پارس کاشت- کانادا کولا

تامین سیستم های سرمایشی سالن های تولید با کولر صنعتی 24000

تامین سیستم های سرمایشی سالن های تولید با کولر صنعتی 24000

 بازگشت