پروژه ها

شرکت محترم بهشت قندیل- چای دوغزال

تامین سیستم های اگزاست و فشار منفی با فن های سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دوربازگشت