پروژه ها

شرکت محترم تهویه مینا فن

تامین سیستم های اگزاست، سانتریفیوژ و پروانه هابازگشت