پروژه ها

شرکت محترم گاما تینر

تجهیز کارخانه به سیستم های سرمایشی کولر صنعتی 24000

http://tahvie-pars.com/pd-2~کولر%20صنعتی%2024000بازگشت