پروژه ها

بیمارستان امام حسین منوجان

تامین سیستم های اگزاست و تخلیه هوا با استفاده از فن های سانتریفیوژ و پروانه های صنعتی

http://tahvie-pars.com/pd-2~کولر%20صنعتی%2024000بازگشت