پروژه ها

شرکت محترم قارچ بیشه

تجهیز سالن های پرورش قارچ خوراکی به سیستم های سرمایشی کولر صنعتی 24000

http://tahvie-pars.com/pd-2~کولر%20صنعتی%2024000بازگشت