پروژه ها

شرکت محترم اصفهان هواساز

ساخت فن های سانتریفیوژ بکوارد دبل و سیستم های اگزاستبازگشت