پروژه ها

دانشگاه شریف

تامین سیستم های اگزاست و فشار منفی، فن های سانتریفیوژ بکواردبازگشت