پروژه ها

دانشگاه تهران

تامین سیستم اگزاست و فشار منفی، فن های سانتریفیوژ بکواردبازگشت