پروژه ها

دانشگاه امیرکبیر

تامین سیستم اگزاست و فشار منفی، فن های سانتریفیوژ بکواردبازگشت