پروژه ها

شرکت محترم صنایع غذایی مانا

تامین سیستم های اگزاست و تخلیه هوایی، فن های سانتریفیوژ، پلاگفن ها و سیستم های فیلتراسیون صنعتیبازگشت