پروژه ها

شرکت محترم دینا (چی توز)

تامین سیستم های انتقال مواد، اگزاست و تخلیه هوا، و تامین قطعات و پروانه های صنعتیبازگشت