پروژه ها

فرودگاه امام خمینی(ره)

تامین قطعات و هواکش های مکنده، فن های اگزاست و تخلیه هوابازگشت