پروژه ها

صنایع دفاع شهید باقری

تامین سیستم های اگزاست و تخلیه دود توسط فن های سانتریفیوژ بکواردبازگشت