پروژه ها

آزمایشگاه صنایع انرژی

طراحی و ساخت فن های اگزاست و سانتریفیوژبازگشت