پروژه ها

شرکت محترم بهارپایا

ساخت سری فن های سانتریفیوژ 315 ،355 و 400بازگشت