پروژه ها

شرکت محترم مهیاسان

طراحی و ساخت پروانه های فوروارد کولری و فن های اگزاست و تخلیه هوابازگشت