پروژه ها

شرکت محترم قارچ نگین فراز صدف (قارچ تورنگ)

تجهیز سالن های پرورش قارچ خوراکی به سیستم های پکیج تهویه قارچ سری HPMC90 ، قفسه یندی سالن های پرورش قارچ خوراکیبازگشت