پروژه ها

شرکت محترم قارچ درین

تجهیز سالن های پرورش قارچ خوراکی به پکیج های تهویه قارچ سری HPMC96 ، تامین سیستم های سرمایش با کولرهای صنعتی 24000، اجرای قفسه بندی سالن هابازگشت