پروژه ها

شرکت محترم قارچ صدف

سیستم های انتقال مواد، نوار نقاله 30متری تخیله و بارگیری کمپوست سالن تولید، سیستم های اگزاست و تخلیه هوا، سیستم فشار مثبت، سیستم میکسینگ باکس، باکس فیلتر ،کوئل حرارتی استیل، دستگاه میکسر خاکبازگشت